Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Regulamin organizacyjny

Treść strony

          Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Miasta Siedlce

                              z dnia 20 sierpnia 2015 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO
MIASTA SIEDLCE

§ 1


1.    Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce zwany dalej "Regulaminem" określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce.

2.    Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1)    Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce,
2)    Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce.

§ 2


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego został utworzony z mocy art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. nr 133, poz. 872 z późn. zmianami).

Inspektorat działa w oparciu o przepisy:

1)    ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami),
2)    ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 ze zmianami),
3)    ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267  ze zmianami),
4)    niniejszego regulaminu.

§ 3


1.    Inspektorat jest urzędem powiatowego nadzoru budowlanego wchodzącym w skład powiatowej administracji zespolonej.
2.    Inspektorat realizuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze miasta Siedlce.

§ 4


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji publicznej i działa w imieniu własnym.

§ 5


1.    Powiatowy Inspektor kieruje pracą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy pomocy zastępcy Powiatowego Inspektora.
2.    Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:

1)    działalnością inspekcyjną polegającą na wykonywaniu inspekcji terenowych w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
2)    przeprowadzeniem kontroli obowiązkowych obiektów budowlanych przekazywanych do użytkowania,
3)    postępowaniami administracyjnymi,
4)    postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
5)    prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,
6)    obsługą prawną inspektoratu,
7)    kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,
8)    zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
9)    przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
10)    gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

§ 6


1.    Do kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

1)    zatwierdzanie planów kontroli,
2)    podejmowanie decyzji o przeprowadzeniu kontroli doraźnej,
3)    udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej oraz kontroli obowiązkowej,
4)    wyłączanie kontrolera z postępowania kontrolnego,
5)    udzielanie imiennych upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniu przed sądami powszechnymi,
6)    występowanie do Organu Samorządu Zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
7)    zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków,
8)    podpisywanie decyzji administracyjnych,
9)    zatwierdzanie dokumentów finansowych, podpisywanie dokumentacji bankowej, podpisywanie sprawozdawczości finansowej.

2.    Powiatowy Inspektor może powołać stałe lub doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określając cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania.

§ 7


1.    Podczas nieobecności Powiatowego Inspektora zastępuje go Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, z wyłączeniem kompetencji o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 7.
2.    Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jest upoważniony do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień.

§ 8


1.    Powiatowy Inspektor podpisuje:

1)    decyzje administracyjne i postanowienia,
2)    akty prawa wewnętrznego,
3)    wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
4)    wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,
5)    odpowiedzi na skargi i wnioski.

2.    Zastępca Powiatowego Inspektora podpisuje pisma i wystąpienia wynikające z realizacji bezpośrednio nadzorowanych zadań oraz dokumenty wymienione w ust. 1 z wyjątkiem określonym w ust. 1 pkt 2.

§ 9


1.    W skład Inspektoratu wchodzą:

1)    wieloosobowe stanowiska ds. inspekcji, kontroli obowiązkowych i orzecznictwa,
2)    jednoosobowe stanowisko ds. księgowo-kadrowych,
3)    jednoosobowe stanowisko ds. administracyjno-prawnych.

2.    Powiatowy Inspektor tworzy wieloosobowe lub jednoosobowe stanowiska do prowadzenia spraw o których mowa w ust. 1.
3.    Powiatowy Inspektor może w razie potrzeby łączyć stanowiska, o których mowa w ust. 1.

§ 10

1. Do zakresu działania stanowiska ds. inspekcji, kontroli obowiązkowych i orzecznictwa należy w szczególności:

1)   prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów, dokonywanie kontroli obowiązkowych,
2)    prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji,
3)    prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
4)   prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
5)   wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 11

 

Do zakresu działania stanowiska ds. księgowo-kadrowych należy w szczególności:


1)   prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektu budżetu,

 1. realizacja planu finansowego oraz sporządzanie bilansów,
 2. prowadzenie ewidencji księgowej jednostki budżetowej,
 3. prowadzenie dokumentacji rozliczeń finansowych,
 4. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
 5. sporządzanie i rozliczanie list płac,
 6. sporządzanie dokumentacji ZUS,
 7. prowadzenie spraw związanych z obsługą kadrową Inspektoratu.

 

§ 12


Do zakresu działania stanowiska ds. administracyjno-prawnych należy obsługa administracyjna i organizacyjna Inspektoratu, a w szczególności:

1.    prowadzenie kancelarii ogólnej i archiwum zakładowego,
2.    zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
3.    gospodarka sprzętowa,
4.    prowadzenie rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej i ustawie Prawo

       budowlane,
5.    prowadzenie sprawozdawczości z działalności Inspektoratu,
6.    wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

7.   udzielanie porad i konsultacji prawnych,

8.   sporządzanie projektów aktów prawnych.

.

§ 13


Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

1.    ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r.poz.1111),
2.    kodeksu pracy (jednolity tekst Dz. U. z 2014 r. poz. 1502,ze zmianami.),
3.    ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2013r.poz.269 z późn. zm.),
4.    ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity    Dz.U. z 2002 r. Nr 1, poz. 926 z późn. zmianami),
5.    regulaminu pracy.

 

 

drukuj ()

 • opublikował: Joanna Adamczyk
  data publikacji: 2016-02-22 12:13
 • zmodyfikował: Joanna Adamczyk
  ostatnia modyfikacja: 2016-02-22 12:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5598
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-07-29 13:07

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Siedlce

ul. Piłsudskiego 45
08-110 Siedlce

Dane kontaktowe

telefon: +48 25 794 39 70
fax: +48 25 794 39 76

e-mail: kontakt@pinbmiasto.siedlce.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku
w godz. od 7:45 do 15:45

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 157898
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-16 08:41

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl